• dsc_0015.jpg
 • dsc_0035.jpg
 • dsc_0041.jpg
 • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

REGULAMIN KUMITE KONTAKTOWEGO

ARTYKUŁ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.Konkurencje KumiteKontaktowego rozgrywane pod egidą Polskiej Federacji Karate Kontaktowego (PFKK).
 • 2.Nadzór nad turniejami KumiteKontaktowego sprawuje Komisja Sportowa PFKK.
 • 3.Walki odbywają się w grupach wiekowych z podziałem na kategorie wagowe lub open.
 • 4.Podział na grupy dokonuje i wagi ustala Komisja Sportowa PFKK.
 • 5.Niniejszy Regulamin obejmuje także walki w Lidze Kumite Karate Kontaktowego.

ARTYKUŁ 2: ZAWODNICY

W zawodach sportowych Polskiej Federacji Karate Kontaktowego startują zawodnicy spełniający poniższe warunki:

 • 1.Posiadają potwierdzenie zdolność do  udziału  w zawodach  przez lekarza sportowegotj. ważną Kartę Zdrowia Sportowca,
 • 2.Posiadają Licencję Zawodnika PFKK.
 • 3.Zawodnicy są dopuszczeni do zawodów zapisami regulaminu zawodów.

ARTYKUŁ 3: LICENCJE ZAWODNICZE

 

 • 1.Licencje Zawodnicze PFKKsą wydawane przez Komisję Sportową PFKK.
 • 2.Licencja Zawodnicza PFKKposiada zdjęcie zawodnika, imię, nazwisko, nr licencji, przynależność klubową,

     datę ważności.

 • 3.Licencja Zawodnicza PFKKważna jest do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 • 4.Licencję Zawodniczą PFKKzdobywa się na zgrupowaniach kwalifikacyjnych organizowanych przez Komisję Sportową PFKK

ARTYKUŁ 4: WARUNKI TECHNICZNE ZAWODÓW

 • 1.Pole walki ma wymiary min. 4 m x 4 m.
 • 2.Walki odbywają się na parkiecie, na macie (tatami) lub w ringu bokserskim
 • 3.Pole walki na macie oznaczone jest wyraźną linią o szerokości nie mniejszej niż 3 cm .W odległości około 50 cm od linii granicznej pola walki oznacza się dodatkową linię (kolor czerwony) wyznaczającą strefę przedgraniczną pola walki. Na macie dwukolorowej linia pola walki oraz strefa przedgraniczna może być oznaczona przez 1 m obrys w kolorze czerwonym.
 • 4.Pole walki oraz ring powinny być wyposażone w gong (lub gwizdek) i 2 stopery.
 • 5.Do dekoracji przystępuje 4 zawodników (2 trzecie miejsca)
 • 6.Punktacja:  1 miejsce - 4 pkt.  ;  2 miejsce - 3 pkt.  ;  pierwsze 3 miejsce 2 pkt.  ;  drugie 3 miejsce - 1 pkt. 

ARTYKUŁ 5: SPRZĘT I STRÓJ  ZAWODNIKA GOTOWEGO DO WALKI

 

 • 1.Wymagany strój - koszulka t-shirti spodnie od kimona, bez obuwia, oraz obowiązkowy sprzęt ochronny.
 • 2.Obowiązkowy sprzęt do walki, w jaki musi być wyposażony każdy zawodnik, to:

     1.Napięstniki(elastyczne i miękkie);

     2.Hogo(ochraniacz tułowia);

     3.Kask ochronny z osłoną na twarz ( u osób pełnoletnich osłona na twarz nie jest obowiązkowa)

 • 3.Zawodnik podczas walki może być wyposażony również w ochraniacze stopa goleń (elastyczne i miękkie) i Suspensor – (ochraniacz: krocza u chłopców, podbrzusza u dziewcząt - ubierany wyłącznie pod spodnie;
 • 4.Użyty sprzęt musi wykluczać zagrożenie dla zawodników. O jego dopuszczeniu decyduje Sędzia Prowadzący.
 • 5.Brak tylko jednego z elementów wymienionych w § 5 punkt 2 eliminuje zawodnika z rozgrywek, o ile nie uzupełni w przeciągu 2 minut od momentu wywołania go do walki.
 • 6. Koszulka t-shirtmoże posiadać nadruki klubowe lub reklamowe .

   Uwaga: zawodnik niepełnoletni musi posiadać zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w walkach kumite kontaktowego.

 

ARTYKUŁ 6: LEKARZ

 • 1.Podczas trwania zawodów lekarz jest obecny na saliw wyznaczonym przez organizatora miejscu. Organizator jest zobowiązany zapewnić lekarzowi dostęp do telefonu. Brak łączności może być przyczyną zawieszenia, bądź przerwania rywalizacji.
 • 2.W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń wskazujących na zagrożenie zdrowia zawodnika sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem. Decyzja lekarza jest ostateczna.
 • 3.Lekarz podejmuje decyzję w czasie 2 minut.

ARTYKUŁ 7: ZASADY WALKI

 • 1.Przed rozpoczęciem walki zawodnik podchodzi do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia (nie może mieć założonych okularów, pierścionków, kolczyków, itp.) Dozwolone są miękkie soczewki.
 • 2.Przed i po walce zawodnicy są zobowiązani do ukłonu w stronę sędziego prowadzącego oraz ukłon wyrażającego szacunek dla przeciwnika.
 • 3.Zawodnicy ubierają hogo (ochraniacz tułowia) kolorem zgodnie z protokołem walki.
 • 4.Walka trwa jedną 2 minutową rundę w grupie młodzieżowe i 1 minutową rundę w grupie dzieci.
 • 5.Czas walki może być zatrzymany na sygnał Sędziego Prowadzącego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym Sędzia Prowadzący walkę).
 • 6.Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem o ile nie zatrzyma akcji i pomiaru czasu walki.
 • 7.Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę  wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce wymóc pozaregulaminowy odpoczynek.
 • 8.Za zatrzymywanie czasu umyślnie lub z powodu powtarzających się niesprawności sprzętu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.

 

ARTYKUŁ 8: DOZWOLONE MIEJSCA TRAFIEŃ W SYLWETKĘ ZAWODNIKA

 

 • 1.Strefa jodan (głowa) - kask ochrony.
 • 2.Strefa chudan(tułów) - ochraniacztułowia (hogo).
 • 3.Strefa gedan- nogi: udo, podcięcia na strefę ochraniacza stopy.

 

ARTYKUŁ 9: NIEDOZWOLONE MIEJSCA TRAFIEŃ NA CIELE PRZECIWNIKA

 • 1.Miejsca nie osłoniętekaskiem ochronnym - góra i tył głowy.
 • 2.Tył tułowia: nerki, kręgosłup.
 • 3.Szyja, stawy, kark
 • 4.Poniżej pasa, poza udem i prawidłowymi podcięciami (patrz § 10 pkt3)

ARTYKUŁ 10: KATALOG TECHNIK DOZWOLONYCH

 • 1.Dozwolone techniki rąk: ciosy z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu, grzbietem pięści po obrocie, z wyraźnym sprężystym ruchem powrotnym przedramienia, ciosy proste, ciosy łokciem.
 • 2.Dozwolone kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające.
 • 3.Dozwolone podcięcia na ochraniacz stopy od zewnątrz i od wewnątrz

        Uwaga: Punkt przyznaje się, gdy atakujący po wykonaniu podcięcia kończy atak techniką punktowaną.

 • 4.Dozwolone jest atakowanie upadającego i leżącego kontrolowaną siłą, jeżeli wcześniej sędzia prowadzący nie podał komendy  „yame” (stop).
 • 5.Dozwolone jest walka w „parterze” w czasie około 20 sekund (decyduje sędzia prowadzący) od momentu sprowadzenia, jeżeli sędzia prowadzący wcześniej nie podał komendy „yame” (stop).
 • 6.Podczas walki w „parterze” punkty za dozwolone trafienia zdobywają obydwaj zawodnicy.

ARTYKUŁ 11: KATALOG NIEDOZWOLONYCH ZACHOWAŃ, AKCJI I TECHNIK

 • 1.Unikanie walki, celowe opóźnianie walki.
 • 2.Upadanie bez wyraźnej przyczyny.
 • 3.Wychodzenie poza pole walki w celu unikania walki.
 • 4.Atakowanie na strefę jodan (głowa) z niekontrolowaną, maksymalną siłą.
 • 5.Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie, rozmawianie.
 • 6.Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika podczas walki jak też po jej zakończeniu (może to dotyczyć także i ekipy zawodnika).
 • 7.Celowe kopnięcia w pośladki.
 • 8.Odwracania się plecami w kierunku przeciwnika.
 • 9.Ciosy przedramieniem.

 

ARTYKUŁ 12: ZDOBYWANIE PUNKTÓW

 • 1.Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką dozwolony obszar trafień z kontrolowaną siłą na poziom jodan (głowa).

  Uwaga: wszystkie techniki które ocierają przeciwnika, a na poziom chudan (tułów) tylko dotykają hogo (ochraniacz) nie są punktowane przez sędziów.

 • 2.Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz pola walki, aby była ona zaliczona przez sędziego (zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu).    
 • 3.Punkty przyznawane są za trafienia poprzez:

    1.Cios ręką w tułów i głowę                                                                 - 1 pkt.

    2.Cios ręką z  wyskoku                                                                       - 1 pkt.

    3.Kopnięcie na strefę chudan (tułów)                                                    - 2 pkt.

    4.Skuteczne podcięcie dokończone techniką punktowaną                          - 2 pkt.

    5.Sprowadzenie do parteru dokończone techniką punktowaną                    - 2 pkt.

    6.Kontrolowane kopnięcie na strefę jodan (głowa)                                    - 3 pkt.

 • 4.Technika zadana po sygnale zakończenia czasu i po komendzie „yame” (stop) nie jest uznawana.
 • 5.Przy wyrównanej liczbie ciosów dodatkowe kryteria stanowią:

   1.Lepsza obrona,

   2.Bardziej perfekcyjna, estetyczna technika,

   3.Lepsze przygotowanie kondycyjne.

 • 6.Nie zalicza się technik wyłapanych na gardę, przedramiona, nogi.
 • 7.Podczas 20 sekundowej walki w parterze punkty za trafienia przyznaje się podobnie jak podczas walki w tzw. stójce.

ARTYKUŁ 13: KONTUZJE

 • 1.W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana na czas do 2 min. niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji.
 • 2.Po zapoznaniu się z opinią lekarza Sędzia Prowadzący decyduje o karach i wznowieniu walki.

          Uwaga: należy rozpatrzyć pierwotną przyczynę zaistniałej sytuacji.

 • 3.W przypadku przerwania walki przez lekarza z powodu kontuzji zawodnika,  wygrywa przeciwnik, o  ile  nie przekroczył przepisów.
 • 4.Zawodnik, którego lekarz z powodu kontuzji nie dopuścił do kontynuacji walki nie uczestniczy w dalszych walkach zawodów.

ARTYKUŁ 14: SĘDZIOWIE

 • 1.Walkę prowadzi jeden Sędzia Prowadzący (planszowy), trzech Sędziów Punktowych i minimum jeden Sędzia Techniczny.
 • 2.Sędzia Główny zawodów:

     1.Kontroluje stan pola walki i obiektu akceptując je dla zawodów,

     2.Kontroluje pracę sędziów,

     3.Sprawdza protokoły walk na podstawie których ustala wynik walki.

 • 3.Sędzia Prowadzący (planszowy):

    1.Nadzoruje walkę nie przyznając punktów walczącym zawodnikom,

    2.Rozpoczyna i kończy walkę oraz przyznaje kary,

    3.Jest odpowiedzialny za prawidłowy ubiór ochronny zawodników,

    4.Na podstawie ustaleń Sędziego Głównego, wskazuje zwycięzcę walki poprzez wskazanie.

    5.W przypadku remisu ogłasza, po 1 minutowej przerwie, 1 minutową dogrywkę

 • 4.Sędzia Prowadzący (planszowy) pokazuje zawodnikowi i sędziom nałożone kary oraz inne decyzje w następujący sposób:

   upomnienie: poprzez uniesienie palca wskazującego dłoni w kierunku klatki piersiowej karanego zawodnika i słownie komendą – keikoku

   ostrzeżenie: poprzez ruch upomnienia lecz z ruchem skierowanym w kierunku twarzy karanego zawodnika  i słownie komendą - hansoku

   dyskwalifikacja: poprzez ruch ostrzeżenia lecz dodatkowo z ruchem ręki skierowanej w bok poza pole walki i słownie komendą - shikkaku

   hikiwake: przypadku remisu w Sędzia Prowadzący krzyżuje ręce na wysokości klatki piersiowej i słownie komendą - hikiwake.

   no kachi: na końcu walki lub meczu SP prostuje swoją rękę pod kątem  45 stopni w stronę zwycięzcy i słownie komendą  aka (czerwony) lub ao (niebieski) no kachi.

 • 5.Sędziowie Punktowy (boczny) kontroluje przebieg walki, przyznaje punkty i zapisuje je w protokołach walk.. Sędzia Punktowy nie ma prawa przerywać walkę.
 • 8.Sędzia Techniczny:

    1.Sygnalizuje początek i koniec rundy,

    2.Kontroluje czas walki,

    3.Zapisuje w protokole walk ostrzeżenia,

    4.Sygnalizuje Sędziemu Prowadzącemu uzyskanie przez zawodnika trzeciego ostrzeżenia (dyskwalifikacja) .

 • 8.Sędziowie wydają komendy w języku japońskim.
 • 9.Podstawowe komendy brzmią odpowiednio po polsku i po japońsku:

     1.Ukłon - rei

     2.Ukłon do sędziego- shinbani ni rei

     3.Ukłon do publiczności- shomeni ni rei

     4.Ukłon do siebie- otogai ni rei

     5.Walczyć - hajime

     6.Upomnienie - keikoku

     7.Ostrzeżenie - hansoku

     8.Dyskwalifikacja - shikkaku

     9.Wyjście poza pole walki - jogai

     10.Remis - hikiwake

     11.Stop - yame

     12.Wygrał - no kachi

Uwaga: Ostateczną instancję sędziowską , stanowi sędzia Główny zawodów, rozpatrujący również ewentualne     protesty składane na piśmie przez kierowników drużyn. Protest można składać po uprzednim uregulowaniu opłaty w wysokości ustalonej w regulaminie turnieju. 

 

ARTYKUŁ 15: RODZAJE WERDYKTÓW SĘDZIOWSKICH

 • 1.Zwycięstwo na punkty, jeśli walka zakończyła się  w regulaminowym czasie.
 • 2.Wygrana przez poddanieprzeciwnika

Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę oraz w parterze przez 3 krotne klepnięcie ręką w matę lub w przeciwnika.

 • 3.Zwycięstwo przez RSC (przez niezdolność zawodnika do dalszej walki):

      1.Sędzia  przerywa walkę   przy   widocznej   przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,

      2.Z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi zawodnik nie przekroczył przepisów

 • 4.Dyskwalifikacja (DQ)patrz § 16 pkt. 8.
 • 5.Walkower (W.O.), gdywyczytany zawodnik nie stawił się w przeciągu 2 min od moment wezwania do walki.          
 • 6.Walka zakończona remisem(tylko w walkach drużynowych).

ARTYKUŁ 16: UPOMNIENIA I KARY

 • 1.Nieprzestrzeganie reguł walki zagrożone jest następującymi stopniowanymi karami:

        1.Upomnieniem;

        2.Ostrzeżeniem;

        3.Dyskwalifikacją zawodnika.

 • 2.Upomnienienastępuje w przypadku niegroźnego i nieumyślnegoprzewinienia zawodnikadokonanego po raz pierwszy w walce.
 • 3.Ostrzeżenie- następuje po uprzednim zwróceniu uwagi zawodnikowi lub w przypadku przewinień grożących zdrowiu zawodników bądź nieprzepisowych technik i zachowań  wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:

       1.Odwracania głowy podczas ataku tzw. „ślepa technika”;

       2.Odwracania się plecami w kierunku przeciwnika:

       3.Atakowania głową;

       4.Zadawania ciosów poza polem trafień;

       5.Nieczystą walkę np. pchanie, przytrzymywanie, faule, itp.;

       6.Nieobyczajne zachowanie zawodnika lub członków ekipy zawodnika;

       7.Celowe opuszczenia przez zawodnika pola walki, kiedy zawodnik atakowany w celu uniknięcia ataku ucieka poza polem walki.

       8.Może nastąpić jeśli zawodnik uderzył po komendzie „yame” (stop).

Ostrzeżenia (za faule i celowe wyjścia poza pole walki) są sumowane w ciągu całej walki. Za każde otrzymane podczas walki ostrzeżenie, po zakończeniu walki, odlicza sie z protokołu walk 3 punkty. Korekta ta może zmienić werdykt sędziów punktowych i wynik walki.

 • 4.Dyskwalifikacjanastępuje gdyzawodnik popełnił następujące poważne przewinienie:

       1.Wskutek niedozwolonej akcji spowodował poważną kontuzję przeciwnika,

       2.Jeśli rywal po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny  do podjęcia walki przez 10  sekund (sędzia  konsultuje decyzję z lekarzem);

       3.Jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 30 sekund, jednak sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem);

       4.Może nastąpić jeśli zawodnik kontynuuje walkę po komendzie „yame” (stop);

       5.Kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie  zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany, po konsultacji z sędziami  punktowymi (bocznymi) może mieć miejsce dyskwalifikacja;

       6.Szczególnie nieobyczajne, nie sportowe zachowanie zawodnika (np. lżenie, przepychanie, wulgarne słowa, utrata panowania nad sobą, kwestionowanie decyzji sędziowskiej);

       7.Gdy zawodnik wykazuje w walce rażący brak umiejętności technicznych Sędzia Prowadzący (planszowy) konsultuje decyzję dyskwalifikacji z pozostałymi sędziami, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią (narada sędziowska z udziałem Sędziego Głównego Zawodów) wtedy  

    decydujący głos ma Sędzia Główny Zawodów.

 • 5.Wykluczone jest, by zawodnik otrzymał karę i punkt za tą samą akcję jednocześnie.
 • 6.Sędzia Prowadzący (planszowy) ze względu na szczególną szkodliwość przewinienia może przeminąć

     stopniowanie kar regulaminowych przechodząc stosownie do sytuacji bezpośrednio do kary wyższej.