• dsc_0015.jpg
 • dsc_0035.jpg
 • dsc_0041.jpg
 • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

REGULAMIN KATA

 

 

ARTYKUŁ 1: POLE WALKI DO KATA

 • 1.Pole walki musi być płaskie i nie stwarzające zagrożenia.
 • 2.Pole walki musi mieć wielkość wystarczającą do niezakłóconego wykonania Kata.

 

ARTYKUŁ 2: OFICJALNY STRÓJ

 • 1.Zawodnicy i wszyscy sędziowie muszą być ubrani w oficjalne stroje.
 • 2.Każda osoba, która nie dostosuje się do tych wymogów może zostać zawieszona.
 • 3.Oficjalnym strojem zawodnika w kata jest kimono oraz obi zgodne z posiadanym stopniem.
 • 4.Oficjalnym strojem sędziego jest kimono oraz obi zgodne z posiadanym stopniem.
 • 5.W czasie prezentacji Kata zawodnikowi nie wolno zdejmować bluzy.
 • 6.Zawodnicy, którzy zjawią się na planszy niewłaściwie ubrani, otrzymają 1minutę czasu na uporządkowanie

       stroju.

 

ARTYKUŁ 3: ORGANIZACJA ZAWODÓW KATA

 • 1.Zawody Kata mogą przybierać formę rozgrywek indywidualnych i drużynowych.
 1. Rozgrywki drużynowe są rozgrywane pomiędzy 2 lub 3-osobowymi ekipami. Drużyny

          mogą być męskie, żeńskie lub mieszane tzw. mix.  O rodzaju drużyn decyduje regulamin zawodów.    

 1. Rozgrywki indywidualne obejmują rywalizację pomiędzy pojedynczymi zawodnikami, oddzielnie

         konkurencje dla kobiet i dla mężczyzn lub mieszane tzw. mix jeżeli tak decyduje regulamin zawodów.

 • 2.Dozwolone jest stosowanie systemu eliminacyjnego.
 • 3.Mogą być wykonywane wszystkie tradycyjne kata z wyjątkiem kata z użyciem broni (Kobudo).
 • 4.Przed rozpoczęciem każdej rundy należy zgłosić do stolika sędziowskiego nazwę wybranego do wykonania

       kata.

 • 5.O możliwości powtarzania kata w kolejnych rundach decyduje regulamin zawodów.
 • 6.Drużyna, która nie wykona ukłonu po zakończeniu całej prezentacji zostanie zdyskwalifikowana.
 • 7.Użycie broni, dodatkowego sprzętu czy ubioru jest zabronione.
 • 8.Wszelkie protesty i kwestionowanie decyzji sędziów zgłaszane są wyłącznie przez Kierownika Ekipy w

       formie pisemne do Sędziego Głównego Zawodów.

 

ARTYKUŁ 4: ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

 • 1.Do każdego Tatami zostanie wyznaczony przez Sędziego Głównego Zawodów zespół 5 Sędziów, w tym

       Sędziego Prowadzącego.

 • 2.Dodatkowo wyznacza się Sędziów Technicznych zapisujących wyniki.
 • 3.Sędzia prowadzący siedzi na środkowej pozycji naprzeciw zawodników, a pozostali czterej sędziowie przy

      narożnikach pola walki.

 • 4.Każdy Sędzia w zespole powinien posiadać gwizdek i tablice punktowe.

ARTYKUŁ 5: KRYTERIA DECYZJI

 • 1.Ocena Kata. Przy ocenie prezentacji przez zawodnika lub drużynę, Sędziowie będą brać pod uwagę 4

      główne kryteria:

 1. Zgodność z formą,
 2. Wykonanie techniczne,
 3. Wykonanie sportowe,
 4. Poziom trudności technicznej.

 Wszystkie cztery kryteria mają taką samą ważność przy ocenie wykonania.

 • 2.Wykonanie Kata
 1. Zgodność formy
 2. Wykonanie techniczne
 3. Pozycje
 4. Techniki
 5. Przemieszczanie się
 6.       Synchronizacja ruchu
 7. Właściwe oddychanie
 8. Kime
 9. Wykonanie sportowe
 10. Siła
 11. Szybkość
 12. Równowaga
 13. Rytm
 14. Poziom trudności kata
 • 3.Dyskwalifikacja. Zawodnik lub drużyna może zostać zdyskwalifikowana z poniższych powodów:
 1. Wykonanie innego kata niż zapowiedziano.
 2. Wyraźna przerwa lub zatrzymanie przez kilka sekund podczas wykonywania kata.
 3. Zakłócenie pracy Sędziów (np. Sędzia musi się przesunąć ze względów bezpieczeństwa, albo

         spowodowanie fizycznego kontaktu z Sędzią).

 1. Upadek pasa podczas prezentowania Kata.
 2. Niezastosowanie się do instrukcji lub zaleceń Sędziego Prowadzącego.
 3. Nieokazywanie szacunku dla sędziów przez zawodnika lub członków ekipy.
 4. Próba wymuszenia lub kwestionowanie werdyktu sędziowskiego przez zawodnika lub członków ekipy.
 • 4.Faule

     Poniższe błędy, jeśli się pojawią, muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie według poniższych kryteriów:

 1. Zachwianie równowagi.
 2. Wykonanie ruchu w błędny lub niepełny sposób (ukłon jest w tym zamyśle częścią ruchu Kata), np.

         niepełny blok, niecelne techniki.

 1. Asynchroniczne ruchy, np. wykonanie techniki przed przemieszczeniem ciała, lub, w przypadku kata

        drużynowego, brak synchronizacji.

 1. Teatralność np. tupanie stopami, poklepywanie w klatkę piersiową, w ręce, w karate-gi, niewłaściwe

         oddychanie.

 1. Marnowanie czasu, to znaczy przedłużone maszerowanie, nadmierne kłanianie się, wydłużenie pauzy

         przed rozpoczęciem wykonania.

ARTYKUŁ 6: KRYTERIA OCENY KATA

 • 1.Wykonywane kata powinno charakteryzować się:
 1. Mocnymi pozycjami,
 2. Poprawnym rytmem i czasem wykonania,
 3. Skupieniem,
 4. Duchem walki,
 5. KIAI,
 6. Poprawnymi ruchami wykonanymi bez wahania.
 • 2.Zawodnicy powinni wykonywać kata adekwatne do posiadanego stopnia. Jeżeli jednak zawodnik z niższym

       stopniem wykona poprawnie kata bardziej zaawansowane to ocena powinna również uwzględnić stopień

       trudności. Podobnie gdy zawodnik z wyższym stopniem wykona kata podstawowe (kata z grupy Taikyoku

       lub Heian Shodan) to ocena powinna również uwzględnić również stopień łatwości wykonania kata.

 • 3.Ocenie kata podlega najpierw poprawność jego wykonania, a potem, przy identycznym wykonaniu, stopień

       trudności.

 • 4.Czynniki nie wpływające na pozytywny werdykt sędziów.
 1. Oklaski albo gwizdy od widzów / kibiców.
 2. Wydłużony albo dodatkowy okrzyk.
 3. Ruchy wykonywane gimnastycznie (np. przesadnie długie pozycje).
 4. Akcentowanie KIME poprzez dodatkowe ruchy (np. drganie ręki).
 5. Teatralne / popisowe wykonanie.
 6. Przychylność widzów / kibiców.
 7. Powiązania z zawodnikiem (przyjaciel, rodzina, uczeń z tego samego klubu).

ARTYKUŁ 7: SPOSÓB SĘDZIOWANIA KATA

 • 1.W systemie punktowym, najwyższa i najniższa nota zostanie odrzucona. Trzy średnie  noty są sumowane i

      odnotowane jako ocena wykonania kata.

 • 2.W przypadku, gdy zawodnicy rywalizujący mają taką samą ocenę wykonania kata, wówczas zostaje

      porównana czwarta, najniższa nota.

 • 3.W przypadku, gdy nadal zawodnicy rywalizujący mają taką samą ocenę wykonania kata, wówczas zostaje

      porównana piąta, najwyższa nota.

 • 4.Jeśli nadal jest remis to Sędzia Prowadzący zarządza dogrywkę. O możliwości powtarzania kata decyduje

       regulamin zawodów.

 • 5.Sędziowie oceniają kata w następujących przedziałach:
 1. a) 6,0 – 8,0 – eliminacje;
 2. b) 7,0 – 9,0 – finał;
 3. c) w dogrywkach 8,0 pierwszy zawodnik, 7,8 lub 8,2 następny zawodnik, w zależności od poziomu

           wykonania kata

       Granice przedziałów oceny kata mogą zostać zmienione przez Sędziego Głównego w zależności od ilości

       zawodników startujących w danej kategorii.

 • 6.Jeżeli w konkurencji kata startuje do 8 zawodników włącznie, wówczas odbywa się tylko jedna runda.
 • 7.Jeżeli w konkurencji kata startuje 9-20 zawodników włącznie, wówczas odbywa się dwie rundy –

      eliminacyjna i finałowa, do której wchodzi 8 zawodników z najwyższymi notami.

 • 8.Jeżeli w konkurencji kata startuje 21 i więcej zawodników, wówczas eliminacje, w zależności od ilości

      zawodników, odbywają się w dwóch grupach do wyłonienia po 4 zawodników z każdej grupy lub w

     czterech grupach do wyłonienia po 2 zawodników z każdej grupy.