• dsc_0015.jpg
  • dsc_0035.jpg
  • dsc_0041.jpg
  • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

Regulamin uczestnictwa w treningu  

  • I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Szczecińskim Centrum Karate Kontaktowego, zwanym dalej SCKK,

w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

2. Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkie osoby towarzyszące członkom SCKK, wymienionych w § 1, podczas trwania zajęć, zawodach i innych imprezach organizowanych przez SCKK.

  • II. Warunki przyjęcia na treningi

§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych SCKK, zwanych dalej "treningami", zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej "organizatorem" chęć swojego udział w treningach określonej grupy.

§ 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej "kandydatem" zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

§ 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów SCKK.

§ 5

1. Na pierwszych zajęciach, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej "instruktorem" o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach karate oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach SCKK. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowska SCKK.

2. Statut, regulaminy i zarządzenia organizatora oraz Związku są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi, w siedzibie organizatora w godzinach ich działalności oraz na stronie SCKK.

§ 6

1. Kandydat składa deklaracje członkowskie SCKK, zwanym dalej "deklaracjami", bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

2. Deklaracje muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisanie przez kandydata.

3. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.

4. Osoba podpisująca deklarację członkowską SCKK dokonując podpisu potwierdza znajomość obowiązujących w SCKK regulaminów i zarządzeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 7

Kandydat zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3, §4, §5, §6, oraz §8, §10 i §11 lub §12 tego Regulaminu.

§ 8

Uczestnik treningów zwany dalej "uczestnikiem" jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu udziału w: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach lub obozach sportowo-szkoleniowych, po opłaceniu składki rocznego ubezpieczenia określonej przez SCKK

§ 9

1. Rodzice lub prawni opiekunowie i inne osoby sprawujące nad nimi opiekę są zobowiązane przyprowadzić dziecko na salę sportową przed treningiem i po treningu odebrać je z sali.

2. Wina za zachowanie uczestnika oraz spowodowane przez niego szkody w drodze na i z treningu oraz w szatniach przed i po treningu także na zawodach, ciąży na uczestniku zajęć, a przypadku kiedy uczestnik jest niepełnoletni, na rodzicach lub opiekunach prawnych uczestnika.

3. SCKK oraz instruktor ponoszą odpowiedzialność za ćwiczących wyłącznie na sali treningowej (dojo) podczas trwania zajęć.

§ 10

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek /opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora.

  • III. Strój treningowy i ochraniacze

§ 11

Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń - "karate-gi", i osobistych środków czystości.

§ 12

Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.

§ 13

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

§ 14

Uczestnik treningów na grupach średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

§ 15

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust, chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn - ochraniacz na genitalia czyli "suspensorium", a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz podbrzusza, ochraniacz na klatkę piersiową czyli "hogo", kask z kratką ochronną.

§ 16

1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora lub organizatora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

  • V. Etykieta Dojo

§ 17

1. Etykieta "Dojo" (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.

2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.

3. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.

4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, ( nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu)

5. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem "Os”.

6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy ( uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnicy wieku między uczestnikami).

8. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu.

9. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora, prowadzącego trening.

10. Na komendę "seiza" (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a dłonie kładą na kolanach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.

11. Na komendę "Mokuso" uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę "Mokuso-yame" uczestnicy otwierają oczy. Następnie uczniowie, na komendę instruktora składają ukłony tradycyjne ukłony, a potem najstarszy uczeń podaje komendę: "Shihan, Sensei lub Sempai- ni- rei" (ukłon dla instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc dłonie na macie, kostkami wraz z głośnym okrzykiem "Os" !

12. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.

13. Osoba spóźniona, po wejściu na salę, siada w pozycji "seiza" i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.

14. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.

15. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyż, nosi tytuł "Shihan" (mistrz), od 1 do 4 dana "Sensei" (nauczyciel). Do posiadacza wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się per "Sempai ".

16. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej ("musubi dachi"). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa "Os"!

17. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.

18. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.

19. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.

20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.

21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.

22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.

§ 18

1. Członek SCKK ma obowiązek uczestnictwa w wszystkich imprezach (zgrupowania, zawody, itp.) organizowane przez klub i zaznaczane przez władze klubu jako obowiązkowe.

2. Brak uczestnictwa w zawodach, ogłoszonych przez włade klubu jako obowiązkowe, skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika do najbiższych egzaminów. Udział w zawodach traktowany jest jako test dopuszczający do egzaminu uczniowskiego.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Związku.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.